Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

June 07 2015

May 31 2015

May 24 2015

May 17 2015

May 10 2015

May 03 2015

April 26 2015

April 23 2015

9297 aedf 390
Reposted fromdpdk dpdk viasilence89 silence89
1372 84f8 390
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
Ile bym dała, by móc zamknąć się z Tobą w małym drewnianym domku daleko od wszystkich ludzi, zmartwień, tragedii i smutków. Jedli byśmy śniadania, czytali książki, słuchali muzyki, oglądalibyśmy filmy i pili wino. I żyli jak w bajce.
I nie wiedziałabym o tych wszystkich smutnych i strasznych rzeczach dookoła i byłabym najszczęśliwsza pod słońcem. 
— Dużo bym dała.

April 19 2015

April 07 2015

4065 fa3c 390
Reposted fromrol rol viasilence89 silence89
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89
3171 18b2 390
Reposted frombuddhablink buddhablink viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl